Головна
Новини
Автобіографія
Iнтерв’ю
Друковані наукові праці
Корисні посилання
Зворотній зв'язок
 

Список друкованих праць док.держ.упр., доцента Романенко Євгена Олександровича

1.Романенкко Є. Українські національні партії в Російській імперії.// Нова політика. - 2001.- №3(35) –  с.46-49.

2.Романенко Є. Проблема парламентаризму в діяльності українських національних партій (1905-1907).// Нова політика. - 2002. - №1(39) – с.46-49.

3.Романенко Є.О. Формування українських національних партій на території Російської імперії на рубежі XIX-XX ст.. :спроба порівняльного політичного аналізу.// Наукові записки. серія Політичні науки. Національний університет Києво-Могилянська Академія. том 20, 2002. – с.14-19.  

4.Романенко Є.О. Місце та роль Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в регулюванні діяльності недержавних пенсійних фондів // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. №1(2) 2004, с.163-166.

5.Романенко Є.О. Реформування  пенсійного забезпечення  на досвіді Угорщини // Персонал №2 2005, с.82-87.

6.Романенко Є.О. Досвід реформування пенсійного забезпечення  в  Великобританії та США // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. №2(3) 2004, с.140-144.

7.Романенко Є.О. Ринок  страхування: тенденції та проблеми. // Персонал. - 2006. - № 12. – с.30-35.

8.Романенко Є.О. Дискантне (публічне)  рейтингування  суб’єктів  страхового бізнесу.// Персонал. -2007. -№3 - с.24-29.

9.Романенко Є.О.  Маркетинг партнерських відносин – сучасний інструмент забезпечення зростання продажів страхових продуктів.// Педагогічні інновації: Ідеї. Реалії. Перспективи. Збірник наукових праць. Вип.10 – К.: Інститут реклами. 2007. с.21-30.

10.Романенко Є.О., Дугін О.М., Смірнов В.О.  Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств внутрішньої торгівлі. - К.: Видавнича компанія „Воля”, - 2007. – с.448 с.

11. Романенко Є. О. Результативність і ефективність як інструменти оцінювання політики євроатлантичної інтеграції України / Є. О. Романенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІДУ “Магістр”, 2005. – № 2 (25), ч. ІІ. – С. 176–182.

12.Романенко Є. О. Ефективність політики євроатлантичної інтеграції України: оцінювальні підходи / Є. О. Романенко // Державне управління : теорія та практика. – 2005. – № 1. – Режим доступу : www.academy.gov.ua/ej1/txts/ROMANENKO-1.html

13.Романенко Є.О. Оцінювальні підходи в дослідженні євроатлантичного вектора регіональної політики України / Є. О. Романенко // Упр. сучас. містом. – 2005. – № 1–2/1–6 (17–18). – c 130–139.

14.Романенко Є. О. Європейський та євроатлантичний курс країни: пошук моделі діалогу органів влади і громадянського суспільства / Є. О. Романенко // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 103–111.

15.Романенко Є. О. Особливості політики інформування громадян щодо євроатлантичної інтеграції України / Є. О. Романенко // Зб. наук. пр. НАДУ / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 2. – С. 270–280.

16.Романенко Є. О. Оцінювання інтегрованості України до пріоритетів розвитку Європейського Союзу / Є. О. Романенко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ”Магістр”, 2007. – Вип. 2 (17). – С. 76–83.

17.Романенко Є. О. Особливості євроатлантичної політики України на новому етапі державотворення / Є. О. Романенко // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю., присвяч. 10-річчю Академії, м. Київ, 31 трав. 2005 р. : у 2 т. / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 1. – С. 264–265.

18.Романенко Є. О. Особливості оцінювання політики інформування громадян щодо євроінтеграційного курсу України за критерієм результативності / Є. О. Романенко // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 31 трав. 2006 р. : у 2 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 1. –     С. 234–237.

19.Романенко Є. О. Пріоритети розвитку Європейського Союзу : оцінювання інтегрованості України / Є. О. Романенко // Державне та муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи: матеріали наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17–18 трав. 2007 р. / відп. ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2007. – С. 38–40.

20.Романенко Є. О. Політика євроінтеграції: підходи до оцінювання в умовах демократизації врядування / Є. О. Романенко // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 31 трав. 2007 р. : у 2 т. / за заг. ред.  О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. –  С. 28-30.

21.Романенко Є. О. Оцінювання інтегрованості України до пріоритетів світового розвитку / Є. О. Романенко // Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : освітній вимір : матеріали V міжнар. наук-практ. конф., м. Полтава, 21 трав. 2008 р. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – С. 27–31.

22.Романенко Є. О. Пріоритети світового розвитку: оцінювання рівня інтегрованості України / Є. О. Романенко // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 30 трав. 2008 р. : у 3 т./ за заг. ред. О. Ю.Оболенського, С. В.Сьоміна. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 342-344.

23. Романенко Є.О. Інноваційні й аналітичні аспекти розвитку державної політики України. [Електронне наукове фахове видання] //Національна академія державного управління при Президентові України –2009. - №2. – Режим доступу до журналу:http://www nbuv.gov.ua/e-jornals/Dutp/2009_2/TITUL.htm/

24.Романенко Є.О. Інструменти впровадження владних рішень: лагова структура і цільова визначеність.// Інвестиції: практика і досвід. - 2010. -№3. – с.63-66.

25.Романенко Є.О. Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини [Електронний ресурс] Є.О. Романенко// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. - №1. –Режим доступу до журналу: http://www. dy.nayka.com.ua. 

26.Романенко Є. О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз: монографія / Є. О. Романенко. – К. : НАДУ, 2014. – 400 с.

27.Романенко Є. О. Теоретико-методологічна ідентифікація поняття комунікації у контексті сучасних дослідницьких підходів / Є. О. Романенко // Ефективність державного управління. – 2012. – № 32. – С. 108–115.

28.Романенко Є. О. Історичні засади становлення комунікативного підходу до формування державної політики / Є. О. Романенко // Ефективність державного управління. – 2012. – № 33. – С. 81–88.

29.Романенко Є. О. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства / Є. О. Романенко // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. фах. вид. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 9. – Режим доступу до журн.: www. Lvivacademy.com/visnik9/index.htm/

30.Романенко Є. О. Державно-управлінська комунікація як механізм реалізації державної політики [Електронний ресурс] / Є. О. Романенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www. dy.nayka.com.ua

31.Романенко Є. О. Комунікативні стратегії довіри як інструмент взаємодії органів державної влади та громадськості / Є. О. Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 6 (берез.). – С. 143–145.

32.Романенко Є. О. Ідеологія як комунікативний інструмент реалізації державної політики / Є. О. Романенко // Економіка та держава. – 2013. – № 5 (трав.). – С. 120–123.

33.Романенко Є. О. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження / Є. О. Романенко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014.  – Вип. 2 (21). – С. 190–200.

34.Романенко Е. А. Диалогическое взаимодействие общественности и органов государственной власти в процессе формирования государственной политики / Е. А. Романенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 2 (58). – С. 50–54.

35.Романенко Є. Публічна комунікація як засіб транспарентності у державному управлінні / Є. Романенко // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : НАДУ, 2014. – Вип. 1. – С. 15–26.

36.Романенко Є. О. Адаптація японського досвіду формування та реалізації політики транспарентності в Україні [Електронний ресурс] /

Є. О. Романенко // Публічне адміністрування: теорія та практика : електрон. зб. наук. пр. / ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2014. – Вип. 1 (11). – Режим доступу до журн. : www.dbuapa.dp.ua/zbirnik /2014-01(11)

37.Романенко Є. О. Оптимізація державної інформаційної політики України в умовах сучасних модернізаційних процесів / Є. О. Романенко // Аспекти публічного управління. – 2014. – № 8 (10) (серп.). – С. 63–68.

38.Романенко Є. О. Рекламна комунікалогія та її роль у реалізації політики транспарентності / Є. О. Романенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 3 (59). –  С. 20–25.

39.Романенко Є. Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції [Електронний ресурс] / Є. Романенко // Теоретичні та прикладні питання державотворення / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 14. – С. 17–31. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tppd_2014_14_4.pdf

40.Romanenko E. O. The public communicative policy as means of optimization of institutes of public power is in Ukraine / E. O. Romanenko // Economics and management : theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Nürnberg (Deutschland), 2014. – Verlag SWG imex GmbH. –  Р. 340–345.

41.Романенко Є. О. Інституційні форми оптимізації державної комунікативної політики в Україні / Є. О. Романенко // Публічне управління: теорія та практика. – Х. : Вид-во ХарРІ  НАДУ “Магістр”, 2014. – № 3 (19). – С. 72–78. 

42.Романенко Е. А. Транспарентность государственного управления как условие стабильности государства / Е. О. Романенко // Актуальные проблемы современности: наука и общество : ежекварт. науч. журн.  – 2014. – № 3 (4). – С. 3–10.

43.Романенко Е. А. Коммуникативная сущность государственной политики / Е. А. Романенко // Актуальные проблемы политической науки в современном мире. Альманах 2013 : сб. статей РАПП / Рос. асоц. полит. науки ; гл. ред. С. В. Петрушев. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – № 4. – С. 179–191.

44.Романенко Е. Электронное правительство как инструмент интерактивно-коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с общественностью / Е. Романенко // [Рум. яз.] : Revista de Filosofie,  Sociologies ?i ?tiinte Politice. – Chisinau : [s. n.], 2014. – № 2 (165). – Pag. 111–119. [Рус. яз.] : Вопросы философии, социологии и политических наук. Кишинэу : [б. и.],  2014. – № 2 (165). – С. 111–119. – [Изд. : Ин-т прав. и полит. исслед. Акад. наук Молдовы]. 

45.Романенко Е. Методологические принципы понимания диалога как стратегического условия развития коммуникативного и медийного общества / Е. Романенко // [Рум. яз.] : Moldoscopie (Probleme de analiza politica). Chi?inau : [s. n.], 2014. – № 3 (LXVI). – Pag. 7–14.  – [Рус. яз.] : [Молдоскопие (Проблемы политического анализа). – Кишинэу : [б. и.], 2014. – № 3 (LXVI). – С. 7–14. [Изд. : – Гос. ун-т Молдовы и Ун-т европ. полит. и экон. знаний им. Константина Стере].

46.Романенко Е. А. Диалогическое взаимодействие общественности и органов государственной власти в процессе формирования современной государственной политики / Е. А. Романенко // Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов. – 2014. – № 4 (94). – С. 100–105.

47.Романенко Е. А. Публичная коммуникация как средство транспарентности государственного управления / Е. А. Романенко // Государство и общество в современной политике : сб. науч. ст. – Воронеж : Науч. кн., 2014. – Вып. 2. – С. 167–176.

48.Романенко Є. О. Комунікативні стратегії формування довіри громадськості до органів державної влади у контексті реалізації реформи державного управління / Є. О. Романенко // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т.1. – С. 473–475.

49.Романенко Є. О. Комунікація як механізм модернізації державного управління / Є. О. Романенко // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 5 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т держ. упр. поліції та права Землі Мекленбург – Передня Померанія ; Орлов. філ. Рос. акад. народ. госп-ва і держ. служби при Президентові Рос. Федерації. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2013. – Ч. 1. – С. 175–179.

50.Романенко Є. О. Державно-громадське партнерство як засіб формування державної політики / Є. О. Романенко // Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2014.– Т. 2. – С. 209–211.

51.Романенко Є. О. Електронний уряд – українські реалії /

Є. О. Романенко / Становлення та розвиток української державності: історія,  сучасність,  зарубіжний досвід : матеріали Х Всеукр. наук.-практ.  конф. (Київ, 6 листоп. 2014 р.) / редкол. А. М. Подоляка (голова) [та ін.]. – К. : ДП “Видавн. дім “Персонал”, 2014. – Вип. 12. – С. 54–57.

52.Романенко Є. О. Інструментальна роль комунікації у формуванні державної політики / Є. О. Романенко // Наук.-інформ. вісн. з держ. упр. – 2013. – № 3. – С. 22–24.

53.Романенко Е. А. Коммуникалогия как механизм реализации государственной политики / Е. А. Романенко // Политическая регионалистика и аналитические исследования в регионах России. Политическая наука : Ежегодник 2013 / Рос. асоц. полит. науки ; гл. ред А. И. Соловьев. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – С. 112–123.

54.Романенко Є. О. Формування позитивного іміджу української держави як стратегічний напрям державної комунікативної політики /

Є. О. Романенко // Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. пр. – Рівне: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2014. – Вип.1.С. 40–49.

55.Романенко Є.О. Шляхи вдосконалення державної інформаційної політики України та державної комунікативної політики: дихотомія проблеми / Є.О.Романенко // Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. пр. – Рівне: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2014. – Вип.2.С. 36-44.

56.Романенко Є.О. Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості /Є. О. Романенко // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. фах. вид. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 14. – Режим доступу до журн.: www. Lvivacademy.com/visnik14/index.htm/.

57. Романенко Е. Коммуникативная политика государства в контексте современных исследовательских взглядов/Е. Романенко // [Рум. яз.] : Revista de Filosofie, Sociologies și Știinţe Politice. – Chisinău : [s. n.], 2015. – № 1 (167). – Pag. 66-72. [Рус. яз.] : Вопросы философии, социологии и политических наук. Кишинэу : [б. и.], 2015. – № 1 (167). – С. 66-72. http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_nr_1_167.pdf

Фотоальбом
© 2010-2012 Євген Романенко (якщо інше не зазначено).
Усі права захищені. Будь-яке копіювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, зображення та відео з даного сайту неможливе без гіперпосилання на www.e-romanenko.com.ua.